CARMA

 

  What is CARMA?

 

  Members

 

  News

 

 

CARMA Membrs

Members of CARMA


Leaders

Jingsui Yang

 

 

Professors

Mohamed Metwaly Abu Anbar

Yildirim Dilek

Larissa Dobrzhinetskaya

Harald Furnes

David G. Gee

William Griffin

Xu-Ping Li

Juhn G. Liou

Chuan-Zhou Liu

Ho-Kuang Mao

Shigenori Maruyama

Julian Pearce

Paul Robinson

Hugh Rollinson

Galina Savelyeva

Michael Wiedenbeck

Richard Wirth

Qin Wnag

Ru-Yuan Zhang

Jian-Ping Zheng

Mei-Fu Zhou

 

 

Researchers

Song-Yong Chen

Guang-Ying Feng

Yi-Bing Li

Yuan Li

Zhao-Li Li

Feng-Hua Liang

Fei Liu

Xiao-Lu Niu

Fa-Hui Xiong

Xiang-Zhen Xu

Cong Zhang

Tian Qiu

Ting-Ting Shen

 

Graduate students

Mei Chen

Yan-Hong Chen

Jian Gao

Guo-Lin Guo

Jian Huang

Jie Huang

Zhu Huang

Sheng-Ming Lai

Dong-Yang Lian

Ya-Zhou Tian

Yun-Peng Wang

Wei-Wei Wu

Yong Wu

Yan Yang

Cai Zhang

Lan Zhang

Li Zhang

Hui Zhao

Yi-Jue Zhao

Wen-Da Zhou